Algemene verkoopvoorwaarden Mopar Store voor B2B

 

 1. Onderwerp

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop van reserveonderdelen, accessoires en werkplaatsgereedschappen, met inbegrip van maar niet beperkt tot diagnose-instrumenten, onder het merk Mopar (hierna de "Producten") via de e-commerce site www.mopar-store.nl (hierna de "Site") door de gebruikers zoals beschreven in het volgende artikel 1.2 en binnen de begrenzingen en volgens de voorschriften zoals beschreven in artikel 3 van de huidige Verkoopsvoorwaarden. De Site is eigendom van FCA Netherlands B.V., met statutaire zetel in Lijnden, Singaporestraat 92, fiscaal identificatienummer en btw-nummer NL005380285B01, ingeschreven in het Nederlands handelsregister (hierna "Verkoper").

1.2. De Verkoper zal de verkoop van de Producten via de Site afhandelen.

Aankopen van de Producten op de Site zullen uitsluitend door de Verkoper en de koper (hierna "Hersteller(s)") van een of meer Producten worden gedaan voor doeleinden die verband houden met hun commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit van bijstand en onderhoud van voertuigen en bedrijfsvoertuigen, met inbegrip van FCA-merken (Verkoper en Hersteller worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Partijen"). Aankopen mogen geen andere doeleinden hebben dan de hierboven aangegeven doeleinden. Wederverkoop is uitdrukkelijk uitgesloten.

De Herstellers, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen die handelen in het kader van hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, vallen niet onder het begrip "consument", zoals gedefinieerd in art. 6:230g lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek als «iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen».

De Site is gewijd aan de verkoop van Producten aan Herstellers, die niet als consument in de zin van art. 6:230g lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek worden beschouwd.

Gelet op het bovenstaande moet de Hersteller zich, om de Producten te kunnen kopen,   als zodanig identificeren op de Site door zijn btw-nummer op te geven, dat door de Verkoper zal worden geverifieerd om het account te registreren. In gevallen waarin de Hersteller een onjuiste btw-nummer opgeeft of de Producten voor andere dan de toegestane doeleinden (zoals beschreven in artikel 1.2 hierboven) gebruikt, zal aan deze laatste de registratie van een account en/of de aanmelding met een account ("Log-in") worden ontzegd. Hij zal daarom niet in staat zijn om Producten te kopen. In dit verband verklaart en garandeert de Hersteller, die zich ten volle bewust is van het belang van de bovengenoemde procedure, die erop gericht is om het selectieve distributiesysteem van de Verkoper te beschermen, het volgende:

 1. de Site te gebruiken voor doeleinden, die strikt verband houden met en uitsluitend functioneel zijn voor de bijstand, de reparatie en het onderhoud van auto's en bedrijfsvoertuigen en geen Producten te kopen voor andere doeleinden dan of die geen verband houden met zijn activiteit als Hersteller ("reparatiedoel"). Hij aanvaardt ook dat, indien de Verkoper zich bewust wordt van het feit dat de Producten voor andere dan de toegestane doeleinden (zoals beschreven in 1.2 hierboven) worden gebruikt door de laatste, de Verkoper niet zal overgaan tot de verkoop van de Producten via de Site en de reeds geplaatste en door de Verkoper bevestigde bestellingen kan annuleren, en het account waaronder de Hersteller zich heeft geregistreerd kan verwijderen.

1.3. Alle mededelingen van de Hersteller, die verband houden met en/of betrekking hebben op de aankoop van de Producten - met inbegrip van eventuele rapporten, klachten, verzoeken om aankoop en/of levering van de Producten, enz. - dienen aan de Verkoper te worden verzonden naar de adressen en op de wijze zoals aangegeven op de Site onder specifieke rubriek "Contacteer ons".

1.4. Elke aankoop is onderworpen aan deze Verkoopvoorwaarden, met inbegrip van informatie over Producten en betalingen, in de versie die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt en die door de Verkoper op het moment van de bestelling door de Hersteller op de Site zal worden gepubliceerd. Deze Verkoopvoorwaarden en hun updates zijn beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de Site  onder de rubriek "Verkoopvoorwaarden". Deze Verkoopvoorwaarden moeten uitdrukkelijk en conform art. 4.1 worden aanvaard door de Hersteller alvorens de bestelling wordt geplaatst.

 1.5. Gelijktijdig met de verzending van de bestelling aanvaardt de Hersteller dat de bevestiging van de bestelling door de Verkoper per e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de Hersteller is opgegeven tijdens zijn registratie op de Site of naar het e-mailadres dat tijdens het daaropvolgende aankoopproces is opgegeven, indien dat laatste afwijkt van het adres dat bij de registratie is opgegeven.

1.6. Alle kosten voor de verbinding via internet met de Website, inclusief telefoonkosten, komen ten laste van de Hersteller volgens de tarieven, die de door de Hersteller gekozen provider worden gehanteerd.

 

 1. Kenmerken van de Producten en hun beschikbaarheid in de verschillende geografische gebieden

2.1. De Producten worden verkocht met de kenmerken beschreven op de Site en in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden, zoals gepubliceerd op de Site op het moment dat de Bestelling door de Hersteller wordt verzonden. De afbeeldingen en reproducties van de Producten op de Site zijn slechts indicatief en kunnen de kenmerken ervan niet correct weergeven. Aan die afbeeldingen en reproducties kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.2. Prijzen, Producten die op de Site te koop worden aangeboden en/of hun kenmerken kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Alvorens de bestelling te verzenden overeenkomstig punt 3 hieronder, wordt de Hersteller uitgenodigd om de uiteindelijke verkoopprijs te controleren.

2.3 De Site is wereldwijd toegankelijk. De Producten die op de Site beschikbaar zijn, kunnen echter alleen worden geleverd in Nederland.

 

 1. Hoe de Producten te kopen – Voltooiing van elke individuele koopovereenkomst

3.1. De voorstelling van de Producten op de Site vormt slechts een uitnodiging aan de Hersteller om in onderhandeling te treden en geldt niet als een (onherroepelijk) aanbod aan het publiek.

3.2. De door de Hersteller via de Site naar de Verkoper verzonden aankooporder heeft de waarde van een contractueel aanbod en wordt beheerst door deze Verkoopvoorwaarden die de Hersteller op het moment van en door het plaatsen van de bestelling aan de Verkoper verklaart uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. Alvorens over te gaan tot de aankoop van de Producten door het versturen van de bestelbon, zal de Hersteller gevraagd worden om deze Verkoopsvoorwaarden zorgvuldig te lezen en – overeenkomstig artikel 4.1 – uitdrukkelijk te aanvaarden.

3.3. De Hersteller kan voor elk Product, dat op de Site aanwezig en beschikbaar is, een aankooporder plaatsen met een maximum van 10 (tien) stuks. Elk misbruik of wangedrag van de Hersteller zal leiden tot het blokkeren van de account.

3.4. De bestelling van de Hersteller wordt door de Verkoper aanvaard, na uitvoering van de controles bedoeld in artikel 1.2 hierboven. De Verkoper stuurt hiervoor een e-mail naar het e-mailadres dat de Hersteller bij de registratie op de Site heeft opgegeven. De e-mail bevat een link naar de tekst van deze Verkoopvoorwaarden, de samenvatting van de geplaatste bestelling en de beschrijving van de kenmerken van het bestelde Product. De bestelling van de Hersteller en de desbetreffende bevestiging van de bestelling zullen door de Verkoper elektronisch worden opgeslagen in zijn informaticasysteem. De Hersteller kan dit aanvragen via de rubriek "Contacteer ons".

3.5. Iedere overeenkomst voor de aankoop van de Producten wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Hersteller de orderbevestiging van de Verkoper per e-mail ontvangt. Op de tussen Verkoper en Hersteller gesloten koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken - Verdrag van Wenen van 1980.

 

 1. Selectie- en aankoopprocedure van de Producten

4.1. De Producten die op de Site worden gepresenteerd, kunnen worden gekocht door deze te selecteren en in het daarvoor bestemde virtuele winkelwagentje te plaatsen. Om de aankoop uit te voeren, zal de Hersteller worden uitgenodigd om (i) zich te registreren op de Site, met opgave van de gevraagde gegevens, waaronder het btw-nummer, of (ii) in te loggen, indien de Hersteller reeds geregistreerd is en de Verkoper de in het vorige artikel 1.2. vermelde controles heeft uitgevoerd. De Hersteller zal voorts worden gevraagd om het adres te bevestigen waar de geselecteerde Producten moeten worden afgeleverd, alsmede het factuuradres op te geven en een telefoonnummer waarop hij bereikbaar is voor alle communicatie met betrekking tot de gedane aankopen.

 

De Hersteller zal een samenvatting zien van de uit te voeren bestelling, die tot op het moment van verzending daarvan aan Hersteller door de Verkoper kan worden gewijzigd. De Hersteller moet, na zorgvuldige lezing, deze Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden door middel van het daartoe bestemde selectievakje op de Site aan te vinken en de knop "Bestelling" aan te klikken. De Hersteller zal ook gevraagd worden om uit de beschikbare verzend- en betalingswijzen te kiezen. De Hersteller zal, door middel van een veilige verbinding, de voor de betaling noodzakelijke gegevens doorgeven. Om boekhoudkundige en administratieve redenen behoudt de Verkoper zich het recht voor om de door de Hersteller opgegeven gegevens te controleren. Indien de betaling met een creditcard gebeurt, wordt het aankoopbedrag uitsluitend gedebiteerd op het moment van bevestiging van de Verkoper aan de Hersteller van de verzending van de bestelling.

 1. Levering en aanvaarding van de Producten

5.1. De Site geeft de louter indicatieve beschikbaarheid en levertijden van de Producten aan.

5.2 De Verkoper zal alles in het werk stellen om de op de Site aangegeven levertijden na te leven. In geval van niet-uitvoering van de bestelling door de Verkoper, bijvoorbeeld als gevolg van de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van het Product, zal de Verkoper de Hersteller hiervan schriftelijk in kennis stellen en zal hij het reeds door de Hersteller betaalde aankoopbedrag (of gedeelte daarvan) terugbetalen.

5.3. De verzending van de door de Hersteller bestelde Producten zal worden uitgevoerd volgens de door de Hersteller (uit de op het moment van de bestelling op de Site beschikbare) gekozen verzendmethode. De Hersteller verbindt zich ertoe onmiddellijk te controleren of de levering alle en alleen de gekochte Producten omvat en de Verkoper zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elk gebrek in de ontvangen Producten, conform de procedure bedoeld in artikel 8 van deze Verkoopsvoorwaarden. Het gebrek aan dergelijke mededeling impliceert dat de Producten als aanvaard worden beschouwd. Als de verpakking of het omhulsel van de door de Hersteller bestelde Producten duidelijk beschadigd aankomt op de plaats van bestemming, wordt de Hersteller in staat gesteld om de levering door de vervoerder/verzender te weigeren of de levering "onder voorbehoud" te aanvaarden.

 

 1. Prijzen, verzendkosten, belastingen en toeslagen

6.1. De prijs van de Producten (hierna "Prijs") is de prijs die op de Site is aangegeven op het moment van verzending van de bestelling door de Hersteller. De prijzen zijn inclusief standaard verpakkingskosten, btw (indien van toepassing) en eventuele indirecte belastingen (indien van toepassing). Verzendkosten zijn uitgesloten van de Prijs. De Hersteller gaat ermee akkoord om de relevante bedragen, die op de Site zijn aangegeven, naast de verschuldigde Prijs aan de Verkoper te betalen. Uitzonderingen zijn specifieke en tijdelijke campagnes/aanbiedingen op de verzendkosten die zo nu en dan door de Verkoper op de Site worden gepubliceerd en die altijd worden berekend en afgetrokken vóór de bevestiging van de bestelling door de Verkoper aan de Hersteller.

6.2. De Hersteller zal aan de Verkoper de totale prijs inclusief btw moeten betalen, zoals vermeld in de bestelling en in de orderbevestiging die de Verkoper per e-mail aan de Hersteller stuurt.

6.3. Eventuele extra kosten, lasten, belastingen en/of heffingen die een bepaald land van toepassing kan verklaren op de onder deze Verkoopvoorwaarden bestelde Producten zijn uitsluitend voor rekening van de Hersteller.

6.4. De Hersteller verklaart dat een gebrek aan kennis van de in de voorgaande artikelen 6.2. en 6.3. bedoelde kosten, lasten, rechten, belastingen en/of heffingen, op het moment van verzending van een bestelling aan de Verkoper, geen reden kan zijn voor een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst en dat de hiervoor genoemde kosten op geen enkele wijze in rekening kunnen worden gebracht aan de Verkoper.

 

 1. Betalingen

7.1. De betaling van de prijs van de via de Site gekochte Producten moet samen met de orderbevestiging van de Verkoper aan de Hersteller worden voldaan. De Hersteller aanvaardt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de bestelling door de Verkoper zal aanvangen wanneer de prijs van het (de) gekochte Product(en) op de rekening-courant van de Verkoper wordt gecrediteerd.

7.2. Betaling kan plaatsvinden door middel van de door de Verkoper op de Site ter beschikking gestelde betaalmethoden (bijvoorbeeld Creditcard).  

7.3. Als de betaling met een creditcard gebeurt, aanvaardt de Hersteller dat de creditcardgegevens rechtstreeks worden meegedeeld aan de door de Verkoper aangewezen derde, om de inning van de betalingen af te handelen. De verzonden gegevens worden in beveiligde modus verzonden, door middel van een versleutelde overdracht van gegevens. De Hersteller erkent dat de Verkoper op geen enkel moment toegang heeft tot creditcardgegevens via zijn informatiesysteem, waarbij hij de Verkoper specifieke procedures laat instellen om ervoor te zorgen dat slechts een in het kader van de inning van betalingen aangewezen derde  toegang heeft tot die gegevens.

7.4. Bij de verzending zal de Verkoper de factuur, in elektronisch formaat, beschikbaar stellen op het voor de Hersteller gereserveerde gedeelte van de Site.

 

 1. Conventionele garantie

8.1. De Verkoper past vrijwillig een conventionele garantie toe (hierna "Garantie") en garandeert de conformiteit van de Producten gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van de levering van de Producten. Voormelde garantie geldt niet  als het Product wordt gebruikt op een wijze die strijdig is met het normaal gebruik ervan of met de instructies/waarschuwingen, zoals verstrekt door de Verkoper of meegedeeld in de illustratieve documentatie, op de tags of etiketten.

8.2. Deze garantie wordt niet verleend als de Hersteller de non-conformiteit van de Producten niet meedeelt aan de Verkoper binnen een termijn van 2 maanden nadat de Hersteller de non-conformiteit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Het wordt aanbevolen om de Verkoper te informeren via Site onder de rubriek "Contact" te vinden contactgegevens, met vermelding van de geconstateerde non-conformiteit, evenals de bijbehorende documentatie die vermeld staat op het retourformulier (minstens 1 (één) foto van het Product, de orderbevestiging van de Verkoper en / of de ontvangstbevestiging).

8.3. Na ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie zal de Verkoper de door de Hersteller gemelde non-conformiteit beoordelen en zal hij beslissen of hij de terugzending van de Producten toestaat. De Hersteller wordt via het door hem verstrekte e-mailadres van deze beslissing op de hoogte gebracht. De toestemming om de Producten te retourneren houdt op geen enkele wijze een erkenning van non-conformiteit in, waarvan het bestaan kan worden vastgesteld na de terugzending van de Producten. De Producten waarvoor de Verkoper de terugzending heeft toegestaan, moeten door de Hersteller worden geretourneerd binnen 30 (dertig) dagen na kennisgeving van de toestemming, samen met een kopie van deze kennisgeving en met gebruikmaking van de in het volgende artikel 8.2. bedoelde retourprocedure.

 

 1. Aansprakelijkheid voor schade door gebrekkige Producten

9.1. Voor alle schade veroorzaakt door gebreken in de Producten zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek Boek 6, Titel 3, Afdeling 3 betreffende productaansprakelijkheid van toepassing.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. De Hersteller verklaart op de hoogte te zijn gesteld dat alle handelsmerken, namen, alsmede alle onderscheidende tekens, namen, afbeeldingen, foto's, geschreven tekst of afbeeldingen die op de Site worden gebruikt of betrekking hebben op de Producten, de exclusieve eigendom zijn en blijven van de Verkoper en/of zijn rechtverkrijgenden, zonder dat de Hersteller enig recht kan ontlenen aan de toegang tot de Site en/of de aankoop van de Producten.

10.2. De inhoud van de Site mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, elektronisch of op conventionele wijze worden overgedragen, gewijzigd of gebruikt voor enig doel zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 

 1. Consumentengegevens en bescherming van persoonsgegevens

11.1. Om verder te kunnen gaan met de registratie, het doorsturen van de bestelling en het tenslotte het sluiten van deze overeenkomst worden sommige persoonsgegevens via de Site aan de Hersteller gevraagd. De Hersteller erkent dat de verstrekte persoonsgegevens door de Verkoper (zijnde een verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig diens privacyverklaring. De verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper is noodzakelijk voor het uitvoeren van iedere aankoop die via de Site wordt gedaan en, onder voorbehoud van de toestemming van de Hersteller, voor marketing- en/of profileringsdoeleinden en voor alle andere activiteiten zoals aangegeven in de specifieke privacyverklaring die aan de Hersteller wordt verstrekt via de Site (met inbegrip van het bijbehorende betalingsportaal) op het moment van inschrijving.

11.2. De Hersteller verklaart en garandeert dat de persoonsgegevens die tijdens het registratie- en aankoopproces aan de Verkoper zijn verstrekt, juist en correct zijn.

11.3. De Hersteller kan te allen tijde zijn persoonsgegevens die aan de Verkoper zijn verstrekt, bijwerken en/of wijzigen via het betreffende gedeelte van de Site "Mijn account" dat toegankelijk is na verificatie.

11.4. Meer informatie over de manier waarop de persoonsgegevens van de Hersteller worden verwerkt is te vinden onder de rubriek “Privacyverklaring” op de Site.

 

 1. Veiligheid

13.1. De Verkoper neemt maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen mogelijk verlies, vervalsing, manipulatie en oneigenlijk en/of onrechtmatig gebruik door derden.

13.2. In het bijzonder maakt de Verkoper met betrekking tot gegevens over betalingen per creditcard gebruik van de diensten van (derde) operatoren die technologische systemen gebruiken om de hoogste graad van betrouwbaarheid, veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid bij de overdracht van informatie via internet te garanderen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1. Elke koopovereenkomst, die wordt gesloten tussen de Verkoper en de Hersteller op grond van deze Verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van deze Verkoopvoorwaarden, wordt beheerst door Nederlands recht.

14.3 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Verkoper en Hersteller zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam.